از آنچه به كارت مي آيد بپرس و آنچه را به كارت نمي آيد واگذار . [امام علي عليه السلام] صفحه اصلی > دفتر پرستاري > واحد كنترل عفونت 
درباره بيمارستان|نقشه سايت|سايت دانشگاه علوم پزشكي همدان|پايگاه خبري وبدا-همدان|FA|En

 

نام واحد كنترا عفونت
نام مسوول مهناز آئيني - سوپروایزر کنترل عفونت
شماره تماس داخلي 291
شماره تماس مستقيم 0811-8381014
مسير دستيابي نیم طبقه اداری

شرح وظايف سوپروايزر كنترل عفونت:

1. شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش .

2. بكارگيري نتايج پژوهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني .

3. همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كادر پرستاري ، دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكار ي سوپروايزر آموزشي .

4. شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروهها برگزار مي شود .

5. تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت .

6. ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان .

7. نيازسنجي آموزش كاركنان بيمارستان در عفونتهاي بيمارستاني و پيگيري از تجربه آموزشهاي ارائه شده مورد نياز براي رعايت قوانين و مقررات كنترل عفونت .

8. بازديد روزانه از بخشهاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائمي باليني و ثبت و ارائه گزارشات لازم .

9. تهيه و تدوين دستورالعملهاي كنترل عفونت هاي باليني جهت بخشهاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيب پذير بر اساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت .

10. نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور .

11. نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود .

12. همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستان براي تشخيص، تحقيق، كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيريهاي بيمارستاي .

13. شركت در جلسات كميته كنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي با رعايت احتياط هاي همه جانبه .

 

 <>

   دانلود : ارزیابی_چک_لیست_بهداشت_دست_خرداد1400.pdf           حجم فایل 1763 KB
   دانلود : عفونتهای_بیمارستانی_1399.pdf           حجم فایل 2821 KB
   دانلود : اهم فعالیت های سوپروایزر کنترل عفونت درسه ماهه اول سال 1393           حجم فایل 123 KB
   دانلود : جدول گانت           حجم فایل 72 KB
   دانلود : پيام بهداشتي شماره دوازده           حجم فایل 149 KB
   دانلود : پيام بهداشتي شماره يازده           حجم فایل 169 KB
   دانلود : پيام بهداشتي شماره ده           حجم فایل 149 KB
   دانلود : پيام بهداشتي شماره نه           حجم فایل 178 KB
   دانلود : پيام بهداشتي شماره هشت           حجم فایل 74 KB
   دانلود : پيام بهداشتي شماره هفت           حجم فایل 120 KB
   دانلود : پيام بهداشتي شماره شش           حجم فایل 74 KB
   دانلود : پيام بهداشتي شماره پنج           حجم فایل 168 KB
   دانلود : پيام بهداشتي شماره چهار           حجم فایل 90 KB
   دانلود : پيام بهداشتي شماره سه           حجم فایل 121 KB
   دانلود : پيام بهداشتي شماره دو           حجم فایل 90 KB
   دانلود : پيام بهداشتي شماره يك           حجم فایل 88 KB
   دانلود : Infection.pdf           حجم فایل 4444 KB
   دانلود : آيين نامه كنترل عفونت           حجم فایل 158 KB

همدان- میدان قائم- ابتدای بلوار ارم- مرکز درمانی شهید بهشتی، تلفن: 081-38380704-6 , 08138380283

نمابر: 08138381035

Email:Shahidbeheshti@umsha.ac.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز درمانی شهید بهشتی میباشد