تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

 

نام واحد آزمايشگاه
نام مسوول ابراهیم عزیزی-كارشناس علوم آزمايشگاهي
شماره تماس 269-272-208
مسير دستيابي طبقه همكف

 واحد آزمايشگاه با داشتن 2 متخصص پاتولوژي و 17 كارشناس علوم آزمايشگاهي و 10 كاردان علوم آزمايشگاهي واقع در طبقه همكف بيمارستان  بوده و از واحدهاي اصلي و پركار بيمارستان محسوب مي شود كه با توانمنديهاي فراوان در ارائه خدمات به بيماران و مراجعين بستري و سرپايي  بصورت شبانه روزي ارائه خدمت مي نمايد.

 مسئولين فني:

 1 - دكتر محمد جعفري: داراي بورد تخصصي پاتولوژي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان

 2 - دكتر حميدرضا قديمي پور :داراي بورد تخصصي پاتولوژي

مسئول آزمايشگاه:

ابراهیم عزیزی : كارشناس علوم آزمايشگاهي با 16 سال سابقه

واحد آزمايشگاه داراي 3 بخش اصلي مي باشد:

 1 - آزمايشگاه تشخيص طبي و ژنتيك

 2 - آزمايشگاه پاتولوژي

 3 - آزمابشگاه سيتوژنتيك

 آزمايشگاه تشخيص طبي:اين واحد آزمايشگاه بصورت شبانه روزي آماده ارائه خدمت به مراجعين اورژانس و بخشهاي بستري  مي باشد كه اغلب

 آزمايشات روتين و برخي از آزمايشات تخصصي ونيمه تخصصي انجام مي شود كه نسبت به آزمايشگاههاي همسطح خود داراي تنوع تستي بيشتر و و

 كيفيت جوابدهي مطلوبتر مي باشد.با اجرا شدن طرح ارتقاء نظام سلامت با طراحي كردن تستهاي مورد نياز بيماران بستري زمينه آن را فراهم كرده

 است كه از ارجاع نمونه به بيرون از مركز جلوگيري شده و اكثر اينگونه خدمات در آزمايشگاه انجام گيرد كه اين امر خود موجب رضايتمندي بيماران و

 همراهان ايشان وارتقاء در كيفيت جوابها نسبت به موارد ارسالي به بيرون گرديده است.تستهاي طراحي شده در اين مدت علاوه بر تستهاي قبلي

 شامل :

 CA19-9 ,CEA,AFP,TOXO IgM,TOXO IgG, HSV IgM , CMV IgM, uE3, Inhibbin A,و كوادريپل ماركرو الكتروفورز هموگلوبين است .

 با راه اندازي شدن مجدد آزمايشات ژنتيك اين مركز قادر به انجام كليه آزمايشات قبل از ازدواج و قبل و حين بارداري و آزمايشات غربالگري مي باشد.

 1- بخش هماتولوژي: انجام تستهاي CBCو Retic Count  و انجام آزمايشات مايعات ارسالي از نظر شمارش سلولي و ديف كانت.

 2- بخش بيوشيمي : انجام تستهاي قندو اوره و كراتينين و اسيد اوريك و تري گليسريدو كلسترول و ,HDLLDLوكلسيم وفسفرو سديم پتاسيم

 ومنيزيوم و SGOT, SGPT, ALP, CK, CK-MB, LDH Bill-T,D, GGT, GTT, GCT, BS

 3- بخش هورمون: انجام آزمايشات تيروئيدي شامل T3 ,T4, TSHآزمايشات تومور ماركر : CEA,CA19-9,AFP,PSA total,و آزمايشات :

 TOXO IgM,TOXO IgG ,CMV IgM,HSV IgM1,2,  انجام آزمايشات غربالگري : كوادريپل ماركر و فرريتين وH.Pylory IgG

 4- بخش ميكروب شناسي : كشت و آنتي بيو گرام انواع نمونه هاي ارسالي

 5- بخش آناليز ادرار و انگل شناسي

 6- بخش آناليز سنگ

 7- بخش سرولوژي : RF , CRP,  رايت و ويدال و كومبس رايت و 2MEو RPRو كومبس مستقيم و غير مستقيم

 8- بخش آزمايشات انعقادي :PT , PTT

 9- بخش آزمايشات پيوند

 10- واحد بانك خون

 آزمايشگاه پاتولوژي :اين واحد يكي از پر حجمترين آزمايشگاههاي پاتولوژي استان مي باشد كه علاوه بر آزمايشات معمول پاتولوژي در انجام آزمايشات

 تخصصي پاتولوژي نظير ,IFA , IHC , فروزن به يكي از مراكز ارجاع اين آزمايشات تخصصي در سطح استان تبديل شده است. و همچنين بعنوان مركز

 تشخيص سرطان برست در استان معرفي و شناخته شده است.

 آزمايشگاه سيتوژنتيك:اين واحد آزمايشگاه با حضور 2 كارشناس ارشد ژنتيك و 1 كاردان علوم آزمايشگاهي و زير نظر مسئولين فني آزمايشگاه و

 پاتولوژي ارائه خدمت مي نمايد. و اولين مركز انجام آزمايش كاريوتايپينگ در غرب ايران بوده است. علاوه بر پذيرش مراجعين داخل استان پذيراي

 مراجعين محترم از استانهاي مجاور بوده و در امر خدمت رساني به بيماران انجام وظيفه مي نمايد.

 آمار مراجعين به آزمايشگاه در 6 ماهه اول سال 1393 بالغ بر 17302 نفر بوده كه از اين تعداد 6265 نفر مراجعين بستري در بخشهاي مختلف

 بيمارستان و 11073 نفر مراجعين سرپايي بوده كه در كل 297623 خدمت براي اين مراجعين انجام گرفته است.

 آمار مراجعين به واحد پاتولوژي آزمايشگاه در 6 ماهه اول سال 1393 بالغ بر 2058 نفر بوده است كه از اين تعداد 1586 نفر مراجعين بيماران بستري در

 بخشها و 472 نفر مراجعين سرپايي بوده كه كل خدمات انجام شده براي اين مراجعين 5136 خدمت بوده است.

 قابل ذكر است درنيمه اول سال 1393 با مساعدت رياست محترم و مديريت محترم بيمارستان تجهيزات آزمايشگاهي خريداري  و تغييرات ساختماني

 جهت بهبود كيفيت اين واحد صورت گرفته است كه به اختصار در ذيل ذكر مي گردد :

 1- خريداري شدن دستگاه اتوآنالايزر BT1500  كه در سرعت جوابدهي و كيفيت آزمايشات بيو شيمي تاثير بسزايي داشته است .

 2- دستگاه كوآگلومتر اتوماتيك كه باعث افزايش صحت و كيفيت جوابهاي آزمايشات انعقادي گرديده و رضايتمندي پزشكان محترم بيمارستان از اين

 تستها را فراهم كرده است.

 3- خريداري شدن يكدستگاه يخچال مخصوص بانك خون كه براي اخذ گواهينامه هموويژلانس بيمارستان از سازمان انتقال خون نياز بوده است.

 4- اختصاص دادن فضاي مناسب جهت واحد بانك خون آزمايشگاه با توجه به كمبود فضاي ساختمان بيمارستان

 5- ايجاد فضاي مناسب براي واحد پذيرش و جوابدهي به جهت رفاه مراجعين محترم.

 6- خريداري شدن يكدستگاه آبسردكن براي واحد پذيرش جهت مراجعين محترم آزمايشگاه

 در پايان برخي از اقدامات تصويب شده براي اجرا در نيمه دوم سال1393 ذكر مي گردد:

 1- خريداري شدن يكدستكاه الايزاي اتوماتيك

 2- بهينه سازي كف واحد پذيرش آزمايشگاه

 3- خريداري شدن يكدستگاه الكتروفورز اتوماتيك

 4- خريداري شدن يكدستگاه فتومتر

 5-بهبود بخشيدن به سيستم تهويه و سيستم سرمايشي و گرمايشي واحد آزمايشگاه


 

espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام