تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

اتاق عمل

1- بخش اتاق عمل دارای 4 اتاق جراحی و یک ریکاوری مجهز به دستگاه هاو تجهیزات تکمیل می باشد. اتاقهای عمل بخش کلیه تجهیزات جراحی ارولوژی را بصورت پیشرفته دارا می باشد. در این بخش با توجه به مرکز ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان، کلیه اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی ارولوژی قابل انجام می باشد، این بخش بعنوان مرکز پیوند کلیه دانشگاه محسوب می باشد، و بطور متوسط ماهانه 4 مورد پیوند کلیه در این اتاق عمل انجام میگردد. اعمال قابل انجام ارولوژی شامل سیستوسکپی ها، یورتروتومی، TUR، پروستاتکتومی،نفرکتومی، Pcnl،TUl، هرنیورافی، واریکوسل، ...... قابل انجام می باشد. این بخش بصورت صبح و عصر فعال میباشد و در حال حاضر بطور متوسط ماهانه 500 بیمار جهت اعمال جراحی مراجعه می نمایند.

2- بخش اتاق عمل بصورت آموزشی می باشد، لذا در این بخش دانشجویان پرستاری ، اتاق عمل، هوشبری، رزیدنتهای ارولوژی، هوشبری، رزیدنت های ارولوژی، هوشبری جراحی جهت دوره آموزشی در بخش  فعالیت آموزشی دارد. آموزش دانشجویان و رزیدنتها طبق برنامه  با مسئولیت مربی های مربوطه و اساتید ارولوژی انجام میگردد.

3- در بخش اتاق عمل با توجه به افزایش اعمال جراحی، بخش ارولوژی سرپایی دایر میباشد که بیماران سرپایی مورد عمل جراحی قرار گرفته و بعد از Stableشدن از لحاظ هوشبری و جراحی از قسمت سرپایی اتاق عمل ترخیص می گردند. که خدمات رسانی پرستاری و پذیرش و ترخیص این واحد نیز توسط همکاران ORانجام گیرد.

4- تعداد نیروهای ثابت بخش در حاضر با توجه به تعداد اعمال جراحی موجود 30 نفر (کل پرسنل) می باشد که نیروهای هوشبری در شیفت های صبح و عصر واحدهایی مثل آندوسکوپی، ESWL، کولونوسکوپی، برونکوسکوپی را نیز از نظر تداخلات بیهوشی خدمات دهی می نمایند. که این نیروها بر اساس اعمال جراحی و شیفتهای موجود مورد چینش و برنامه ریزی توسط سرپرستار قرار میگرند.

 

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام