تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

کارشناس مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی

فهیمه قاسمی

کارشناس ارشد آمار زیستی

پست الکترونیک :f.ghasemi666@gmail.com

 

مشاورین واحد:

عرفان ایوبی امیرآباد

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

پست الکترونیک:  e-aubi@umsha.ac.ir

 

فهیمه قاسمی

کارشناس ارشد آمار زیستی

پست الکترونیک :f.ghasemi666@gmail.com

 

لیلا حلیمی

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

MPH مدیریت و پیشگیری از اعتیاد

پست الکترونیک halimi@umsha.ac.ir

 

 

لیست اعضای هیئت علمی بیمارستان شهید بهشتی همدان

 

 

لیست اعضای شورای پژوهشی بیمارستان شهید بهشتی

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

 

دکتر زهره کهرام فر

دکترای فوق تخصصی بالینی / بیماری‌های ریه

رئیس شورا

 

فهیمه قاسمی

کارشناس ارشد آمار زیستی

کارشناس شورا

 

دکتر ابراهیم نادی

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های داخلی

عضو شورا

 

دکتر احمد تحملی رودسری

دکترای فوق تخصصی بالینی / روماتولوژی

عضو شورا

 

دکتر سید مهدی حسینی

دکترای فوق تخصصی بالینی / نفرولوژی

عضو شورا

 

دکتر ویدا شیخ

دکترای فوق تخصصی بالینی / بیماری‌های کلیه

عضو شورا

 

دکتر عرفان ایوبی

دکترای تخصصی /(PhD) اپیدمیولوژی

عضو شورا

 

دکتر شیوا برزویی

دکترای فوق تخصصی بالینی / غدد درون ریز و متابولیسم

عضو شورا

 

دکتر فاطمه امیری

دکترای تخصصی / (PhD) خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

عضو شورا

 

دکتر سید فخر الدین حسینی

دکترای فوق تخصصی بالینی / خون و سرطان بالغین

عضو شورا

 

دکتر فرشید محمدی

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های داخلی

عضو شورا

 

دکتر بهزاد غفوری

دکترای فوق تخصصی بالینی / بیماری‌های ریه

عضو شورا

 

دکتر طاهره عباسی گراوند

دکترای فوق تخصصی بالینی / بیماری‌های کلیه

عضو شورا

 

دکتر زهرا بصیری

دکترای فوق تخصصی بالینی / روماتولوژی

عضو شورا

اسپریت پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام