تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

نام واحد تغذيه
نام و نام خانوادگي مسوول زهرا خسروي
عنوان پست كارشناس تغذيه و رژيم هاي درماني
شماره تماس 299-295
مسير دستيابي نیم طبقه اداری

1- تهيه و تدوين فرمول هاي خاص غذايي براي بيماران بستري طبق دستور پزشك

2-تنظيم برنامه هاي هفتگي، ماهانه و فصلي براي تهيه و سرويس غذا

3-سرپرستي نظارت بر تهيه و نگهداري ، پخت، توزيع و مصرف غذا

4-نظارت در انتخاب ، سفارش، تحويل، نگهداري مواد خام ورودي آشپزخانه

5-نظارت بر بهداشت مواد غذايي

6- انجام مشاوره هاي تغذيه جهت بيماران بستري،سرپايي(درمانگاه تغذيه)،پرسنل

7-تاييد ليست هاي درخواست غذاي پرسنل شيفتي غيردرمان(برخي واحدها)

8-تهيه آمارهاي ماهانه غذايي بر طبق ليست هاي HIS بيماران، ليست هاي غذاي پرسنل شيفتي و ...

9-تهيه گزارشات غذايي به رياست و مديريت بيمارستان

10-برگزاري كميته تغذيه،دارو-درمان و تجهيزات پزشكي هرماه يكبار به عنوان دبيركميته

نام واحد تغذيه
نام و نام خانوادگي مسوول زهرا خسروي
عنوان پست كارشناس تغذيه و رژيم هاي درماني
شماره تماس 299-295
مسير دستيابي نیم طبقه اداری

1- تهيه و تدوين فرمول هاي خاص غذايي براي بيماران بستري طبق دستور پزشك

2-تنظيم برنامه هاي هفتگي، ماهانه و فصلي براي تهيه و سرويس غذا

3-سرپرستي نظارت بر تهيه و نگهداري ، پخت، توزيع و مصرف غذا

4-نظارت در انتخاب ، سفارش، تحويل، نگهداري مواد خام ورودي آشپزخانه

5-نظارت بر بهداشت مواد غذايي

6- انجام مشاوره هاي تغذيه جهت بيماران بستري،سرپايي(درمانگاه تغذيه)،پرسنل

7-تاييد ليست هاي درخواست غذاي پرسنل شيفتي غيردرمان(برخي واحدها)

8-تهيه آمارهاي ماهانه غذايي بر طبق ليست هاي HIS بيماران، ليست هاي غذاي پرسنل شيفتي و ...

9-تهيه گزارشات غذايي به رياست و مديريت بيمارستان

10-برگزاري كميته تغذيه،دارو-درمان و تجهيزات پزشكي هرماه يكبار به عنوان دبيركميته

espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام