تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

 

تماس با ما:

همدان - میدان قائم - ابتدای بلوار ارم - مرکز درمانی شهید بهشتی

 

081-3838406-6 داخلی 250

Email:Shahidbeheshti@umsha.ac.ir

 

 

espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام