تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

 

نام بخش گوارش(داخلي1)
نام مسوول معصومه اسفندیاری
شماره تماس 294-295
مسير دستيابي طبقه اول

 

رئيس بخش: دكتر مهدی قباخلو

كيسهاي بستري

خونريزي معده-سيروز كبدي-مشكلات گوارشي-بيوپسي كبد-انواع هپاتيت

تعداد اتاق ها: شش اتاق

تعداد تخت ها: 30 تخت

 

 

نام بخش گوارش(داخلي1)
نام مسوول معصومه اسفندیاری
شماره تماس 294-295
مسير دستيابي طبقه اول

 

رئيس بخش: دكتر مهدی قباخلو

كيسهاي بستري

خونريزي معده-سيروز كبدي-مشكلات گوارشي-بيوپسي كبد-انواع هپاتيت

تعداد اتاق ها: شش اتاق

تعداد تخت ها: 30 تخت

 

پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام