تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

زهره حق سیرت

سوابق علمی:

- دارای مدرک کارشناسی پرستاری از دانشگاه شهید بهشتی ، سال 1370.

- گذراندن بیش از 1000 ساعت دوره های تخصصی و عمومی در رشته پرستاری.

- گذراندن دوره مدیریت عملکرد(یکی از ارکان اصلاح ساختار مدیریتی).

- ارسال مقاله و پذیرش آن در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

- گذراندن دوره مدیریت ریسک وزارتخانه و برگزاری دوره مدیریت ریسک جهت افراد مربوطه در سطح استان.

سوابق عملی:

- دارای 20 سال سابقه خدمتی- مدت 6 سال در سمت سرپرستار-11 سال در سمت سوپروایزری

 

- عضویت در کمیته های مختلف بیمارستانی.

- مسوول استقرار نظام مدیریت عملکرد در بیمارستان اکباتان همدان.

- مدیر خدمات پرستاری از مهر88 تاکنون.

 

پورتال سازماني

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام