تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

نام واحد راديولژي
نام مسوول طاهره مدني
شماره دستيابي 233
شماره مستقيم 8381046
مسير دستيابي زير زمين

مسوول فني:دكتر محمود رضا جعفري متخصص راديولژي و سونوگرافي

رايوگرافي عمومي : با دو دستگاه زيمنس و واريان براي انجام راديوگرافيهاي جنرال

 

    1- دستگاه پرتابل راديولژي : يك دستگاه پرتابل راديولژي زيمنس امكان انجام راديوگرافي را بر بالين بيماران بستري فراهم مي كند.

       2-  دستگاه C-ARM امكان انجام اسكوپي و رايوگرافي را در حين عملهاي جراحي در اتاق عمل فراهم مينمايد.

      

بخش تصوير نگاري با بهره گيري از دو نفر متخصص راديولژي و سونوگرافي و نيز 8 نفر كارشناس راديولژي 5 نفر كاردان رايولوژي و يك نفر

      تكنسين رايولژي خدمات فوق را ارائه مينمايد.

<> <>

اسپریت پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام