تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

 

شابکا : IR-203280018
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان شهيد بهشتي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان) ، کتابخانه
  دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Shahid Beheshti Hospital (Hamedan University of Medical Sciences & Health Services)

 

اسپریت پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام