تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

:::مديريت بحران:::

تعریف : ورود همزمان مصدومین به اورژانس که توسط مرکز فوریتها یاوسایل شخصی به بیمارستان آورده میشوند، بصورتیکه پرسنل اورژانس قادر به ارائه خدمت نبوده وحداقل ، نیاز  به قطع خدمات عادی خودرا دارند.

تقسیم بندی بحران :

*  بحران خفیف : ورود همزمان 3 الی 5 مصدوم به اورژانس که توسط پرسنل و پزشکان اورژانس با قطع خدمات عادی سرویس دهی میشود.

* بحران متوسط : ورود همزمان 6 الی 10 مصدوم به اورژانس  که توسط مسئول اورژانس یا سوپروایزر اعلام كد میشود.

* بحران شدید : ورود همزمان 11 الی 15 مصدوم به اورژانس که از پرسنل اتاق عمل و پرسنل  آنكال مواقع بحران استفاده ميشود.

* بحران فوق العاده : ورود همزمان بيش از 15 مصدوم به اورژانس كه از پرسنل ساير بيمارستانها كمك خواسته ميشود.

توضيح: تبديل يك مرحله از بحران به مرحله ديگر براساس شرايط مصدومين قابل تغيير بوده وميتوان با مراجعه  5 مصدوم يا كمتر اعلام كد نمود و يا با مراجعه 10 مصدوم از مرحله فوق العاده استفاده نمود.

 

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام