تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

 

میز خدمت اورژانس: واحد تریاژ

1-   آموزش به بیماران

2-   پذیرش بیماران در his و ارائۀ کد رهگیری به آنان

3-   راهنمایی و اطلاع رسانی:

·       اطلاع رسانی در خصوص انجام تریاژ و ویزیت بیماران

·       راهنمایی و هدایت بیماران جهت تشکیل پرونده بستری و نیز موقت اورژانس

·       راهنمایی و هدایت بیماران به سایر واحد ها

·       اطلاع رسانی به مراجعین جهت دریافت خدمات بالینی

·       اطلاع رسانی در خصوص بیمه های طرف قرارداد

·       اطلاع رسانی در خصوص سایر واحد به مراجعین

 

به منظور تکمیل فرم نظر سنجی به میز خدمت مرکزی واقع در سالن اصلی بیمارستان مراجعه نمایید.

 

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام