تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

مسئول میز خدمت رادیولوژی:جناب آقای رامین رئوفی

تلفن: 08138381931 داخلی 233 و 333

میز خدمت واحد تصویر برداری :

1-      آموزش به بیماران

2-      پذیرش بیماران در سیستم HIS و ارائه کد رهگیری به آنان

3-      ارائۀ نوبت سونوگرافی به مراجعین

4-      راهنمایی و اطلاع رسانی:

·         پذیرش بیماران جهت انجام خدمات رادیولوژی

·         اطلاع رسانی در خصوص انواع گرافی ها

·         اطلاع رسانی در خصوص هزینه های گرافی

·         اطلاع رسانی در خصوص ارائۀ گزارشات رادیولوژی

·         اطلاع رسانی در خصوص بیمه های طرف قرارداد

·        اطلاع رسانی در خصوص سایر واحد به مراجعین

 

دانلود فایل فرآیند پذیرش رادیولوژی

 

به منظور تکمیل فرم نظر سنجی به میز خدمت مرکزی واقع در سالن اصلی بیمارستان مراجعه نمایید.

 

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام