تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

آدرس صحیح وابستگی سازمانی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی

مقالات فارسی:

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

 

      مقالات انگلیسی:

Clinical Research Development Unit of Shahid Beheshti Hospital, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

 

 

 

 

 

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام