تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

نام واحد ERCP
نام مسوول طاهره مدنی
شماره تماس 394
مسير دستيابي زير زمين

1-   
مسوول فني:دكتر محمود رضا جعفري متخصص راديولژي و سونوگرافي
فلورسكوپي : دستگاه فلورسكوپي زيمنس RIOO براي انجام ERCP و فلورسكوپهاي مختلف

پورتال سازمانی

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام